PITKE VODE


Rješenja za tretman vode iz površinskih voda (rijeka, jezera) i bunara u svrhu primjene kao vode za piće, a sve u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Voda se tretira da se uklanjanju neželjeni elementi i karakteristike vode (miris, boja, ukus), a ostavljaju poželjni elementi i karakteristike.

Najčešći kontaminanti vode i metode koje primjenjujemo za njihovo uklanjanje

Kontaminanti

Metoda uklanjanja

Suspendovane čestice

Filtracija pod pritiskom, ultrafiltracija, taloženje

Mikroorganizmi:

Doziranje hemikalija, UV sterilizacija, ultrafiltracija

Željezo/Mangan:

Filtracija, Oksidacija

Nitrati:

Ionska izmjena

Natrijeve soli:

Reverzna osmoza

Ostali:

Specijalne metode uklanjanjaRješenja za unaprjeđenje postojećih sistema:

Uslijed zamora materijala, izbora neoptimalnih ili zastarjelih rješenja, promjena u parametrima rada ili kvaliteti ulazne vode.

Vrlo često rješenja koja u implementirana u postojećim sistemima ne rade efikasno ili na najvećem mogućem nivou efikasnosti, naročito ukoliko su već duže vrijeme u eksploataciji. Zbog toga je moguće ponuditi jednostavna, efikasna i ekonomična rješenja za poboljšanje rada dijelova pojedinih komponenti, a time i cijelog sistema. Sistem radi samo na nivou efikasnoti najslabije karike u sistemu.Neke od referenci:

ILIJAŠ

Projektovanje, isporuka, ugradnja, puštanje u rad

Multimedija filteri, dozirna oprema

360 m3/h

SOKOLINA

Projektovanje, isporuka, ugradnja, puštanje u rad

Multimedija fitleri,

Dozirna oprema

54 m3/h

MEJSNA ZAJEDNICA ORAŠ PLANJE

Projektovanje, isporuka, ugradnja, puštanje u rad

Koagulacija, flokulacja, lamelni taložnik, filtracija na višeslojnom filteru, filtracija na aktivnom ugljenu, doziranja koagulanta, priprema i dozirnje flokulanta, pH regualacija, UV sterilizacija, završna dezinfekcija natrijum hipokloritom

18 m3/h

MINISTARSTVO ODBRANE BIH

isporuka, ugradnja, puštanje u rad

Deferizacija, demanganizacija, doziranje kalijum permanganata, doziranje natrijum hipoklorita

25 m3/h

KALESIJA

Projektovanje, isporuka, ugradnja, puštanje u rad

doziranje koagulanta, priprema i doziranje flokulanta, pripremu i doziranje kalijum permanganata, koagulacione i flokulacione mješalice, filterske ispune za deferizaciju i demanganizaciju, automatika filtera, automatske regulacije i mjerenje pH, protoka, nivoa, mutnoće

144 m3/h

SARAJEVO

Faza 1

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad

Opreme mikrofiltraciju, pripremu i doziranje koagulanta, priprema i doziranje flokulanta, dezinfekcija filterskih ispuna natrijum hipokloritom.

720 m3/h

SARAJEVO

Faza 2

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad

Opreme mikrofiltraciju, pripremu i doziranje koagulanta, priprema i doziranje flokulanta, dezinfekcija filterskih ispuna natrijum hipokloritom.

720 m3/h


Tagovi: filtracija, filter za vodu, filteri za vodu, tretman vode, prečišćavanje vode, industrija, pitka voda, taloženje, filteri, aktivni ugalj, koagulacija, doziranjefilter, fabrika vode, komunalno